سالوکی Tag

انگیزه های نگهداری سگ

انگیزه های نگهداری سگ:

سگها همواره دوستان و ملازمان خوبی برای انسان بوده اند.نقاشی هایی که در غارهای انسانهای نخستین کشف شده حاکی از این موضوع است که این دوستی حداقل سابقه ای ۱۴۰۰۰ ساله دارد در آن زمان انسان اولیه برای